นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
  • หน้าแรก
  • นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

  นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

  ANCOR ขอประกาศต่อสาธารณะว่าบริษัทไม่มีความสนใจในการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการห้ามทุจริตอย่างเด็ดขาดของผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลใดก็ตามในนามบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยการส่วนตัว หรือผ่านบุคคลที่สามเพื่อกระทำการหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตต่าง ๆ 

  การทุจริตเป็นการใช้ตำแหน่งโดยมิชอบ การให้และรับสินบน การใช้อำนาจในทางที่ผิด การติดสินบนในเชิงพาณิชย์ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยปัจเจกบุคคล (เจ้าหน้าที่) ที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการละเมิดผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสังคมและรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ในรูปของเงิน ของมีค่า ทรัพย์สิน หรือบริการที่สร้างรายได้ และสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ แก่ตนเอง หรือบุคคลที่สาม หรือการให้ผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลอื่นใด  ผ่านบุคคลอื่น การทุจริตยังรวมถึงการกระทำผิดทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นในนามของ และ/หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท

  ANCOR ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันและกีดกันการทุจริต ฝ่ายบริหารของบริษัทสนใจที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่อย่างทันท่วงที ตลอดจนรับข้อเท็จจริงในเรื่องการจูงใจโน้มน้าวพนักงานของบริษัทโดยบุคคลใด ๆ ให้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้น


  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...