เทรนด์โลกด้าน HR ปี 2022
  To news list

  สรุปเทรนด์ HR ปี 2022

  สรุปเทรนด์ HR ปี 2022
  โลกยุคหลัง New Normal และ Post-Covid จะเป็นอย่างไร ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ANCOR Group ได้ทำการศึกษาเทรนด์โลกด้าน HR และความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดแรงงานบ้านเรา ในแง่มุมของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นแนวโน้ม 13 ข้อดังนี้
  • การเพิ่มข้ึนของจํานวนพนักงาน ที่ทํางานนอกออฟฟิศ และแบบ ไฮบริด
  • ทุกสายตาจับจ้องมาท่ี HR
  • การทบทวนประสบการณ์ ทํางานกับบริษัทของ พนักงาน
  • การปรับรูปแบบการทํางานให้ ตรงกับความต้องการของ พนักงานแต่ละคน
  • มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงาน: สังเกตการณ์และ ตรวจสอบกระบวนการทํางานและ การส่ือสาร
  • สุขภาวะเป็นเรื่องสําคัญ
  • เปลี่ยนโฟกัสจาก ประสบการณ์การทํางานเดิมเป็นทักษะของพนักงานท่ีมี
  • การทํางานแบบโปรเจ็ค / แบบชั่วคราว
  • เรียนรู้ทักษะใหม่
  • การตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลเป็นหลัก
  • ช่ือเสียงของบริษัทในฐานะ นายจ้างกําลังก่อตัวขึ้นใน ช่วงเวลานี้
  • เห็น “คุณค่า” หรือ “ลดทอน” ความ เป็นมนุษย์ของพนักงาน
  • โครงสร้างองค์กรมีความ ซับซ้อนมากข้ึน

  สามารถรับฟังข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เทรนด์ข้อต่างๆ ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง HR ของประเทศไทยได้ที่วิดิโอนี้: https://www.youtube.com/watch?v=9Jo-OVo0asU

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...