เงื่อนไขการใช้งาน

  เงื่อนไขการใช้งาน


  ภาพรวมนโยบาย

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้บังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัดของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวต้องใช้ควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  การใช้งานเว็บไซต์

  เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการและข้อมูลทั่วไปแก่ท่าน ท่านต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของนโยบายการใช้งานที่เหมาะสมของเราดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  นโยบายการใช้งานที่เหมาะสม

  ท่านตกลงใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เท่านั้น และต้องไม่ละเมิดสิทธิ จำกัด หรือขัดขวางการใช้งานและความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น พฤติกรรมต้องห้าม ได้แก่ การคุกคาม หรือสร้างความลำบากใจหรือไม่สะดวกแก่บุคคลใดก็ตาม การส่งต่อเนื้อหาลามกอนาจารหรือรุนแรง หรือรบกวนการทำงานตามปกติภายในเว็บไซต์นี้

  ท่านต้องไม่:

  • เก็บไม่ว่าโดยการรวบรวมไว้หรือประการอื่นซึ่งข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น
  • ปลอมแปลงต้นฉบับเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านบริการของเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะปลอมแปลงข้อความ/หัวข้อเรื่อง หรืออย่างอื่นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยืนยันตัวบุคคลโดยทั่วไป)
  • แสดง อัพโหลด หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่ง หรือความผิดประการอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติใดก็ตามที่บังคับใช้
  • ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉลหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือตัวแทนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแอบอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มใดก็ตาม
  • ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นใดหรือรบกวนการใช้งานหรือความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด
  • สร้างความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงบริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัด (เครื่องหมายการค้า: ANCOR Thailand) ตัวแทนของบริษัท และบุคคลภายนอกที่อาจใช้งานข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้โดยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จโดยรวมถึงกรณีการปกปิดข้อมูล
  • ส่ง อัพโหลด แสดง หรือเผยแพร่ หรือเปิดให้ใช้งานเนื้อหาที่มีลักษณะมิชอบด้วยกฎหมาย เลือกปฏิบัติ คุกคาม ให้ร้าย หมิ่นประมาท เหยียดหยาม ข่มขู่ เป็นอันตราย รุนแรง ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือสร้างความเกลียดชัง หรือละเมิดกฎหมายใดๆ
  • ส่ง อัพโหลด หรือเปิดให้ใช้งานเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมของบุคคลใดก็ตาม (เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นของผู้ใดก็ตาม)
  • ส่ง อัพโหลด แสดง หรือเปิดให้ใช้งานเนื้อหาที่ประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องกับสแปม จดหมายขยะ โฆษณาที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่ คำเตือนไวรัส (โดยไม่มีการยืนยันความถูกต้องของคำเตือนก่อน) หรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ส่ง อัพโหลด หรือเปิดให้ใช้งานเนื้อหาที่มีไวรัส โทรจัน หรือเนื้อหาอื่นใดที่จงใจพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ลดลง ทำลาย หรือรบกวนการทำงานของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
  • เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือรบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งให้บริการต่างๆ หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว

  ทรัพย์สินทางปัญญา

  ชื่อ รูปภาพ และโลโก้ที่สื่อถึงบริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัด หรือชื่อทางการค้าอื่นใดของบริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัด หรือบริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต้องอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทจัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัด และ/หรือบุคคลภายนอก ข้อความใดก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานนี้ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิใช้งานหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิการออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ของบริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัด หรือบุคคลภายนอกอื่นใดโดยนัยหรือโดยหลักกฎหมายปิดปาก

  ห้ามทำซ้ำเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ท่านสามารถเข้าถึง ใช้งาน และสั่งพิมพ์ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ทางการค้าหรือใช้งานส่วนตัวเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องคงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์เดิมของข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว ท่านต้องไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง เก็บ ส่งต่อ สั่งพิมพ์ แสดง ซื้อขาย ตีพิมพ์ หรือสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์สืบเนื่องใดๆ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา รูปแบบ หรือการออกแบบเว็บไซต์นี้

  หากท่านจำเป็นต้องทำซ้ำหรือใช้งานเนื้อหาในทางอื่นใด ท่านต้องขออนุมัติจากทางเราก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามความจำเป็น

  เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ เผยแพร่ และดูแลโดยบุคคลภายนอก โปรดทราบว่า บริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัดไม่ต้องรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด

  การรักษาความลับ

  ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านแจ้งไว้กับเราจะถูกเก็บเป็นความลับ เราอาจรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้กับเราซึ่งช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานและดำเนินการปรับปรุงบริการจัดหางานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เราจะไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเพียงการเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น

  บริษัท จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จำกัดอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานได้ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการประกาศเนื้อหาล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ ให้ทราบในหน้านี้


  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...