การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • หน้าแรก
  • การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  กิจกรรมต่าง ฯ ที่ ANCOR ดำเนินการนั้นมุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการสำคัญของกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผลที่สุด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ไว้สำหรับคนรุ่นถัดไปในอนาคต

  การดำเนินการตามนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ ANCOR นั้น มีดังนี้:

  • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์สำนักงานอย่างมีเหตุผล รวมถึงน้ำ ไฟฟ้า และกระดาษ
  • ดำเนินการเก็บแยกขยะเพื่อการแปรสภาพต่อไป
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ความรู้และประสบการณ์ของพนักงานในบริษัทมาใช้เพื่อการอุปโภคทรัพยากรต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ในเวลาที่เหมาะสมและเต็มขอบเขต บริษัทจะจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมที่จำเป็นทั้งหมดตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ดำเนินการ อันเกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  • จัดอบรมอย่างเป็นระบบแก่พนักงานของบริษัทในเรื่องความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและขีดความสามารถ

  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...