ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

  ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

  ANCOR มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของพนักงาน และไม่ยอมรับต่อการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดใด ๆ

  บริษัทเชื่อว่าหลักการพื้นฐานของความหลากหลายคือการเคารพและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างพนักงานแต่ละบุคคลของบริษัท ไม่ว่าจะด้าน อายุ เพศ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ลักษณะทางกายภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ สัญชาติ ภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะอื่น ๆ

  การสร้างเอกภาพเป็นวิธีการที่สนับสนุนความหลากหลายในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เช่นเดียวกับการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการพัฒนาทักษะ ความสามารถ คุณสมบัติทางวิชาชีพอื่น ๆ และลักษณะทางกายภาพของพนักงานแต่ละบุคคล

  ในการตัดสินใจจ้างงาน ฝึกอบรมวิชาชีพ โยกย้ายตำแหน่ง การมอบหมายความรับผิดชอบ การประเมินผลงานและค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทจะได้รับการปฏิบัติบนหลักการของความเท่าเทียม ความรู้เชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎี ประสบการณ์และทักษะของผู้สมัคร และพนักงาน 

  พนักงานแต่ละบุคคลได้รับโอกาสในการฝึกอบรม โดยตระหนักถึงศักยภาพทางวิชาชีพของตนเอง และการพัฒนาภายในบริษัท

  มีการสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจและปัจจัยที่ลดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และเพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินงานและประกอบวิชาชีพ


  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...