การศึกษาเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้างในประเทศไทย ประจำปี 2566
  To news list

  การศึกษาเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้าง

  การศึกษาเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้าง
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2023 The Talentist เปิดเผยผลการศึกษาการรับรู้แบรนด์นายจ้างอย่างครอบคลุมอย่างเป็นทางการ ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้แจงแรงจูงใจเบื้องหลังที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มวัยทำงานเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกงานและการเปลี่ยนงาน นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุและยกย่องนายจ้างที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดทั่วประเทศ

  เกี่ยวกับงานวิจัย

  ด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนกว่า 5,000 ราย การสำรวจของเราสะท้อนประชากรวัยทำงานของประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ เราประเมินแบรนด์ของผู้จ้างงานรายใหญ่ 150 ราย ซึ่งครอบคลุม 13 อุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี กรอกแบบสอบถามออนไลน์ความยาว 15 นาทีโดยไม่ระบุตัวตน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2566 วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้รวบรวมภาพรวมการรับรู้แบรนด์นายจ้างในประเทศไทยอย่างครอบคลุม

  ข้อมูลทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง

  Screenshot 2566-11-22 at 10.25.06.png
  กลุ่มตัวอย่างที่จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 5,000 ราย ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี โดยมุ่งเน้นที่วัยทำงานอายุ 25-44 ปีเป็นหลัก สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมและประชากรของประชากรวัยทำงานทั้งประเทศได้อย่างแม่นยำ แบ่งเป็นเพศหญิง 50% ชาย 49% และอื่นๆ 1% ส่วนข้อมูลอื่นๆเช่น 14% อายุ 20-24 ปี, 35% อายุ 25-34 ปี, 35% อายุ 35-44 ปี และ 16% อายุ 45-60 ปี ตัวอย่างนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภาพรวมของพนักงานที่หลากหลาย

  ข้อมูลที่อยู่และสถานะการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง


  Screenshot 2566-11-22 at 10.27.17.png
  ในแง่ของสถานะการจ้างงาน ผู้เข้าร่วม 73% ทำงานเต็มเวลา 6% ทำงานแบบพาร์ทไท์ม 15% เป็นนายจ้างตัวเอง 2% ว่างงานและกำลังหางานทำ 1% ว่างงานและไม่หางาน/ป่วยหรือทุพพลภาพระยะยาว  1% เป็นพ่อแม่/แม่บ้านเต็มเวลา 0.1% เกษียณอายุ และ 2% เป็นนักเรียน/นักศึกษ

  ในส่วนของการกระจายอาณาเขต ผู้เข้าร่วมจะกระจายไปทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล (40%) ตะวันออก (40%) ภาคเหนือ (5%) ตะวันออกเฉียงเหนือ (5%) ภาคกลาง (5%) และภาคใต้ (5%)

  ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด 5 อันดับ แรกในการเลือกนายจ้าง

  Screenshot 2566-11-22 at 10.30.29.png
  เงินเดือนและสวัสดิการที่น่าดึงดูด, ความมั่นคง ทางการเงิน และโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นปัจจัยหลักในการเลือกบริษัทนายจ้าง ผู้หญิงให้คะแนนความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ใน การเลือกบริษัทนายจ้างสูงกว่าผู้ชาย โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพและบรรยากาศการ ทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนอายุระหว่าง 25-34 ปีมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะให้ คะแนนความสำคัญกับปัจจัยหลายประการตํ่ากว่ากลุ่ม อายุอื่นๆ พนักงานที่ทำงานในภาครัฐยังให้คะแนนความสำคัญ ของปัจจัยต่างๆ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยด้วย เงินเดือนและสวัสดิการที่น่าดึงดูดใจมีความสำคัญ มากกว่าสำหรับผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  การจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการเลือกนายจ้าง

  Screenshot 2566-11-22 at 10.30.29.png
  สำหรับผู้หางาน เงินเดือนและสวัสดิการที่น่าดึงดูดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยผู้ตอบแบบสำรวจ 62.3% ตามมาด้วยความมั่นคงทางการเงิน (61.8%) โอกาสในการทำงาน (61.4%) ความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว (61.0%) บรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ (60.4%) และการจัดการ/ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง (59.1%) นอกจากนี้ 55.7% มองว่าความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเน้นว่าผู้สมัครให้ความสำคัญกับทั้งปัจจัยทางวัตถุและความสบายทางจิตใจที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบ

  สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาผู้มีความสามารถและลดอัตราการลาออก การพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (54.2%) โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา (52.8%) การผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุด (51.3%) ความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (51.0%) การส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการคุณภาพสูง (50.8% ) การจัดหาเนื้อหางานที่น่าสนใจ (48.9%) เสนอสภาพการทำงานที่ยืดหยุ่น (47.0%) รับประกันทำเลที่ตั้งที่สะดวก (46.8%) และรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัท (40.4%) ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดแนวทางแบบองค์รวมในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณค่า

  แนวโน้มการเปลี่ยนงานและย้ายบริษัท

  • 1 ใน 4 ของพนักงานเปลี่ยนบริษัทนายจ้าง

  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 25% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการย้ายบริษัท ในขณะที่ 28% วางแผนที่จะเปลี่ยนสถานที่ทำงานในปีหน้า พนักงานที่ยังคงอยู่ในองค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญกับเงินเดือนและสวัสดิการที่น่าสนใจ รวมไปถึงความมั่นคงในงานระยะยาวมากกว่าพนักงานที่เปลี่ยนงานในช่วง 12 เดือนที่ ผ่านมา

  • เว็บไซต์หางานคือช่องทางหลักในการหางานใหม่

  51% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการค้นหาโอกาสการจ้างงานจากเว็บไซต์หางานเฉพาะ ทาง โดยช่องทางนี้มักใช้โดยผู้ที่มองหางานเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี และบุคคล ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า JobThai เป็นเว็บไซต์หางานยอดนิยมสำหรับการหางานในทุกกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยบุคคลอายุ 25-34 ปีมีแนวโน้มที่จะใช้เว็บไซต์นี้บ่อยกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ผู้มองหา งานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะใช้เว็บไซต์นี้น้อยกว่า รองลงมาคือเว็บไซต์ JobBkk และ JobsDB ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่าในกลุ่มบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 24 ปี และผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ในบรรดาช่องทางการค้นหางาน โซเชียลมีเดียและการส่งข้อความทางออนไลน์ถูกจัด อันดับให้อยู่ในลำดับที่สองด้วยอัตราการใช้ถึง 47% ซึ่งช่องทางนี้ได้รับความนิยมเป็น พิเศษในกลุ่มผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 34 ปี

  สถิติการเปลี่ยนงานในปี 2566 

  Screenshot 2566-11-22 at 10.33.58.png

  สำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในสถานที่ทำงานเดิมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับผู้ที่อยู่ต่อ ได้แก่ ความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว (62%) บรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ (61%) เงินเดือนและผลประโยชน์ที่น่าดึงดูดใจ (63%) ความมั่นคงทางการเงิน (63%) และความก้าวหน้าในอาชีพ โอกาส (61%)

  สำหรับผู้ที่เปลี่ยนและย้ายงานรงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว (57%) บรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ (58%) เงินเดือนและสวัสดิการที่น่าดึงดูดใจ (59%) ความมั่นคงทางการเงิน (60%) และ โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ (61%)

  สถิติการวางแผนเปลี่ยนงานในปี 2566

  Screenshot 2566-11-22 at 10.35.35.png
  สำหรับผู้ที่ไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนงานในอีก 12 เดือนข้างหน้า สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การบริหารจัดการ/ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง (59%) บรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ (60%) ความมั่นคงทางการเงิน (61%) โอกาสในการทำงาน (60%) และเงินเดือนที่น่าดึงดูด และผลประโยชน์ (61%)

  สำหรับผู้ที่วางแผนจะเปลี่ยนงานภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การบริหารจัดการ/ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง (58%) บรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ (59%) ความมั่นคงทางการเงิน (61%) โอกาสในการทำงาน (62%) และเงินเดือนและผลประโยชน์ที่น่าดึงดูด (62%).

  เหตุผลในการเปลี่ยนงาน

  Screenshot 2566-11-22 at 10.36.32.png 

  ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนงาน ได้แก่ เงินเดือนที่ตํ่า โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่จำกัด และขาด ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานกลุ่มอื่นๆ พนักงานที่อายุ 25-34 ปีมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานมากกว่ากลุ่มอายุ อื่นอันเนื่องมาจากฐานเงินเดือนที่ตํ่า ผู้หญิงวัยทำงานที่อายุระหว่าง 25-34 ปี ระบุถึง ความกังวลเกี่ยวกับการขาดความก้าวหน้าในอาชีพ การงานมากกว่ากลุ่มอื่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุถึง รูปแบบการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในขณะที่ผู้คนอาศัยอยู่ในภาคใต้ มักระบุว่าพวกเขาใช้ เวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานนานเกินไป เมื่อ เทียบกับผู้คนที่อาศัยในภาคอื่นๆ

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพ การทำงานในปัจจุบัน

  Screenshot 2566-11-22 at 10.37.17.png 
  พนักงานส่วนใหญ่ระบุว่าสภาพการทำงานยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ในบรรดาผู้ที่กล่าวถึงการ เปลี่ยนแปลง ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ โดยกลุ่มที่ระบุถึงการ เปลี่ยนแปลงเชิงลบ ให้เหตุผลถึงเรื่องปริมาณงามาก ที่สุด ในขณะที่กลุ่มที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้ เหตุผลถึงเรื่องเงินเดือนมากที่สุด คนหนุ่มสาวที่มีอายุตํ่ากว่า 24 ปีมีแนวโน้มที่จะ สังเกตเห็นการปรับปรุงตารางการทำงาน เนื้อหางาน วัฒนธรรมองค์กร และสถานที่ตั้งมากกว่าคนอื่นๆ พนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปมักเน้นยํ้าถึงความเสื่อม โทรมของสถานที่มากกว่าคนอื่นๆ พนักงานที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปีบ่อยกว่าคนอื่นๆ สังเกตว่าสภาพการทำงานของพวกเขาไม่มีการ เปลี่ยนแปลง

  ช่องทางการหางาน


  Screenshot 2566-11-22 at 10.37.57.png 
  ในบรรดาช่องทางการหางาน พอร์ทัลรับสมัครงาน/กระดานรับสมัครงาน (JobTH, JobThai, Jobtopgun, JobBkk, JobsDB, Workventure) ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยผู้เข้าร่วมการสำรวจ 51% กล่าวถึงช่องทางเหล่านี้ ตามมาด้วยโซเชียลมีเดียและผู้ส่งข้อความออนไลน์ (Facebook, Youtube, LinkedIn, LINE) ที่ 47% การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Google ที่ 41% การเชื่อมต่อส่วนบุคคล/คำแนะนำที่ 32% และบริษัทจัดหางาน/ตัวแทนจัดหางาน 28%
  Screenshot 2566-11-22 at 10.38.05.png 

  5 ช่องทางยอดนิยมในการตรวจสอบชื่อเสียงของนายจ้าง โซเชียลมีเดีย และผู้ส่งข้อความ (Facebook, Youtube, LinkedIn, LINE) เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึงช่องทางดังกล่าว รองลงมาคือการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต (Google) 49%, พอร์ทัลรับสมัครงาน (JobTH, JobThai, Jobtopgun, JobBkk, JobsDB, Workventure) 40%, เว็บไซต์บริษัท 38% และหมายถึงคนที่เคยทำงานบริษัทที่ 30%.

  Screenshot 2566-11-22 at 10.38.22.pngScreenshot 2566-11-22 at 10.38.24.png 
  ช่องทางรับสมัครงานยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ JobThai (76%) รองลงมาคือ JobBkk (44%) และ JobsDB (44%) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook (87%) ตามมาด้วย LINE (53%) และ Youtube (45%)

  สถานที่การทำงานที่สนใจ

  Screenshot 2566-11-22 at 10.41.07.png 
  เมื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ทำงานที่ต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 30% ระบุว่ามีธุรกิจของตนเอง 19% สนใจบริษัทการค้าที่มีเงินทุนต่างประเทศ 13% ในบริษัทการค้าที่มีทุนไทย 10% ในบริษัทการค้าที่รัฐเป็นเจ้าของ และ 8% ในสถาบันของรัฐ (โรงเรียนของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ) นอกจากนี้ 6% กล่าวว่าพวกเขาไม่มีความชอบใดๆ, 5% กำลังคิดถึงธุรกิจครอบครัว, 4% สำหรับสตาร์ทอัพ, 3% สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และ 2% ระบุว่าไม่ต้องการทำงานเลย

  จำนวนพนักงานบริษัทในอุดมคติ

  Screenshot 2566-11-22 at 10.41.47.png 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความชื่นชอบใน การทำงานในบริษัทที่มีขนาดตั้งแต่ 101 ถึง 1,000 คน ผู้ชายและบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่ จะทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่ไม่ต้องการถูกจ้างงาน พนักงานในภาครัฐระบุถึงความชื่นชอบในบริษัทขนาด เล็กที่มีพนักงานไม่ถึง 100 คน ผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรีระบุถึงความชื่น ชอบในบริษัทที่มีขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 5,000 ในขณะ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า ปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะระบุว่าพวกเขาไม่มี ความชอบเป็นพิเศษ รวมไปถึงไม่สนใจที่จะทำงานเลย

  การสนับสนุนและความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนายจ้าง

  Screenshot 2566-11-22 at 10.42.39.png 

  93% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนายจ้าง เช่น ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น (49%) ตามมาด้วยการจัดหาเงินทุนสำหรับการกู้บ้าน (46%) การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (38%) การให้คำปรึกษาทางการเงิน (34%) การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต (33%) การทำงาน remote/hybrid (32%) การสนับสนุนทางกฎหมาย (26%) และการดูแลเด็กช่วงระหว่างชั่วโมงการทำงาน (22%)

  สวัสดิการ

  Screenshot 2566-11-22 at 10.44.18.png 

  การประกันสุขภาพ วันหยุดพิเศษ และการให้ความ ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการเงินเป็นสวัสดิการที่คนให้ ความสนใจมากที่สุด ในขณะที่บริษัทนายจ้างมักจะให้สวัสดิการเหล่านี้มาก ที่สุด เช่น ประกันสุขภาพ วันหยุดพิเศษ และกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ คนที่มีอายุตํ่ากว่า 24 ปีแสดงความสนใจในสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ อื่นๆ เช่น ค่าฟิตเนส สิทธิซื้อหุ้น กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ และสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย พนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะแสดง ความสนใจในสวัสดิการต่างๆ มากกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพสำหรับสมาชิกใน ครอบครัว และการฝึกอบรมหรือเงินชดเชยเพื่อ การศึกษาเพิ่มเติม

  การจัดอันดับอุตสาหกรรมตามความน่าสนใจในการร่วมงาน

  Screenshot 2566-11-22 at 10.45.11.png 
  ความน่าสนใจในระดับสูง เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทนายจ้างส่วนใหญ่ใน อุตสาหกรรมนี้มีความน่าสนใจที่คนอยาก ร่วมงานด้วย การเป็นที่รู้จักในระดับสูง เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทนายจ้างส่วนใหญ่ใน อุตสาหกรรมนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม คนทำงาน

  3 อันดับบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทย

  Top 3.png 
  3 อันดับบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยอิงจากผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ Microsoft (85.1%), Mercedes-Benz (83.9%), and ABB (83.3%).

  บริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด 13 อุตสาหกรรม

  • ITC: Microsoft (1st), Oracle (2nd), Line (3rd)
  • FMCG: Thaibev (1st), Boonrawd (2nd), Asian Pet (3rd)
  • E-commerce: Ascend (1st), Shopee (2nd), Lazada (3rd)
  • Construction & development: Siam Cement (1st), Chonburi Concrete (2nd), PCS (3rd)
  • Financial Service: RHB (1st), K-Bank (2nd), SCB (3rd)
  • Retail: King Power (1st), Siam Piwat (2nd), Central (3rd)
  • Equipment & Instrument Engineering: ABB (1st), New Kinpo (2nd), Delta Electronics (3rd)
  • Home appliances and electronics: Samsung (1st), Sony (2nd), Panasonic (3rd)
  • Automotive: Mercedes (1st), BMW (2nd), Toyota (3rd)
  • HoReCa: Hilton (1st), Marriott (2nd), Accor (3rd)
  • Agribusiness: Cargill (1st), Chotiwat (2nd), Charoen Pokphand (3rd)
  • Power Industry: PTT (1st), Exxon (2nd), EGAT (3rd)
  • Transportation: Airports of Thailand (1st), Thai Airways (2nd), AirAsia (3rd)

  ความแตกต่างของปัจจัยขับเคลื่อนในแต่ละกลุ่มอายุ 


  Screenshot 2566-11-22 at 10.46.51.png 

  ความแตกต่างของปัจจัยขับเคลื่อนในแต่ละเพศ 

  Screenshot 2566-11-22 at 10.46.55.png 

  ความแตกต่างของปัจจัยขับเคลื่อนในแต่ละวุฒิการศึกษา

  Screenshot 2566-11-22 at 10.46.58.png
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...